Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger

Sammen leverer vi "The Connected Enterprise"

Publisert 09.11.2016
På messer, seminarer og i mediebildet generelt blir vi alle bombardert med Industrial IoT (IIoT), Industri 4.0, Smart Manufacturing og en rekke tilsvarende initiativer og trender. Vi nikker anerkjennende, ser på hverandre og tenker at "dette er bra, fremtiden er her - nu kjør vi!". Men tilbake i hverdagen, er avstanden ofte stor mellom realitet og glansbilde.

Den norske realiteten?
De fleste norske produksjonsbedrifter og systemeiere sitter i beste fall med en kombinasjon av gammelt og nytt produksjonsutstyr. Standardisering og sikker datakommunikasjon er ofte fraværende og mangelfull. Kostnader og risiko forbundet med å oppgradere produksjons- og kontrollsystemer oppfattes gjerne som signifikante og brukes som et dårlig argument for å "la det gå noen år til".

Og hva med kompetansen? Har norske produksjonsbedrifter og systemeiere den nødvendige kompetansen som skal til for å bringe seg selv inn i fremtiden? Forhåpentligvis er svaret ja når det gjelder egen produktutvikling, men trolig nei når det gjelder produksjonssystemene som skal til for å realisere fremtidige verdier og gevinster. Hvilke premisser legges i spesifikasjoner, forespørsler og anbudskonferanser som sikrer at investeringene kan stemples som fremtidsrettede? Investeringene som gjøres i dag, legger de til rette for effektivisering og kostnadsbesparelser i morgen?

Finnes det en overordnet strategi som maskinbyggere og systemintegratorer skal levere på eller overlates dette til tilfeldighetene, til den enkelte leverandørs kompetanse eller til den som kan levere lavest pris?

Ansvaret for fremtiden
Ansvaret for et selskaps utvikling og fremtidig lønnsomhet sitter i den enkelte bedrifts ledelse og styre, det er et faktum. Samtidig er det liten tvil om at norske produksjonsbedrifter står ovenfor en formidabel utfordring, de vil trenge gode samarbeidspartnere for å være rustet for det som kommer. Således har vi alle som opererer i den industrielle sfæren et ansvar.

Men hvor starter man når avstanden er stor mellom det som blir presentert som mulig og det som er virkelighet? Vi tror hemmeligheten ligger i å etablere en enkel overordnet digital strategi med klare delmål som egen organisasjon og leverandører kan levere på. Noen sentrale steg på veien kan være som følger:
 
Steg 1 - kartlegging av nå-situasjon
Uten en solid infrastruktur er det umulig å oppnå de ønskede verdier og effekter. Derfor er det nødvendig å gjøre en grundig kartlegging av nå-situasjonen.
  • Hvordan er OT nettverkstopologi, er det flere typer nettverk, hvilke protokoller og fysiske grensesnitt benyttes og i hvilken grad er OT systemene koblet sammen med IT systemene.
  • Hvilken programvare og maskinvare er i bruk og hvor er dette utstyret i sin livssyklus. I hvilken grad kan det gjøres oppgraderinger og hvor må det gjøres ny-investeringer.
  • Er rapportering av produksjonsdata automatisert? Hvilke data og nøkkeltall må på plass som det ikke er tilgang til i dag. Hvordan leverer produksjonen i dag i forhold til definerte nøkkeltall.
  • Er det etablert IT sikkerhets policy for IT og OT og blir de benyttet. Er etablert praksis i henhold til anerkjente internasjonale standarder som IEC 62443.
En god og detaljert kartlegging gir grunnlag for videre strategi, konkrete tiltak og fremdrift. Det avslører også hvilke investeringer som faktisk må gjøres.

Steg 2 – Sikre og oppgradere nettverk og kontrollsystemer
Sentralt i alle fremtidige produksjonsbedrifter er en felles nettverkstopologi som transporterer data sikkert både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. Topologien skal ivareta både nytt og gammelt utstyr og ta høyde for fremtidige utvidelser. Det ligger potensielt store besparelser i å koble utstyr sammen, men det er også forbundet med risiko. Tidligere i høst ble serverne til bla. Spotify og Twitter utsatt for hacker angrep. Hackere tok kontroll over et stort antall IoT enheter og brukte disse for å jamme ned servere. Et slikt angrep mot en produksjonsbedrift eller kritisk infrastruktur ville vært katastrofalt. Skal utstyr kobles sammen, så skal det gjøres sikkert. Det finnes dessverre ingen enkelt teknologi som gir god nok beskyttelse, IT sikkerhet må implementeres på ulike nivåer og ved bruk av både fysisk og elektronisk sikring.

Kontrollsystemer har lang forventet levetid og det finnes mange måter å bringe data fra eldre systemer over i et felles nettverk på. Vurderingen som må gjøres er om eksisterende systemer legger hindringer for det man ønsker å oppnå og om utstyret fortsatt er i en aktiv del av livssyklusen.

Steg 3 – data som arbeidskapital
Innsamling av data er fundamentalt, men data i seg selv gir ingen mening uten at de blir satt i en kontekst. Det er ikke om å gjøre å samle inn mest mulig data, men heller stille spørsmålet: Hva kunne dataene ha fortalt oss hvis vi hadde de? Verdien i "Big Data" ligger ikke i selve dataene, men i den analysen som blir brukt på de rette dataene. Et annet sentralt aspekt er å få dataene og resultatet av analysen frem til de som virkelig har bruk for den, dvs. de som skal ta aksjon på dataene. Da vil virksomheten bli langt mer robust, ha mulighet for å respondere på raske endringer og utnytte både personell og kompetanse på en bedre måte. Bruk av teknologier som virtualisering, sky-tjenester og mobilitet er sentrale i forhold til å få dette til, samtidig som investeringskostnadene holdes nede.  

Steg 4 – Kultur
Sikker deling av informasjon mellom maskiner, IT og OT, ulike roller og prosesser, er et godt utgangspunkt, men det er langt fra hele svaret. På toppen av dette må det bygges en sterk kultur som nyttiggjør seg data, analyserer dem og samarbeider på tvers av roller og posisjoner. Kulturen må bli en drivende kraft som kontinuerlig sørger for effektivisering og modernisering. Utvikling av ønsket bedriftskultur må tas på alvor og er en oppgave som må være høyt på agendaen både hos ledelse og styre. En klar strategi på hvilke profiler som skal ansettes og hvilken kompetanse som trengs vil gjøre arbeidet lettere.
 
Rockwell Automation og “The Connected Enterprise”
Rockwell Automation sin reise innenfor dette feltet startet for godt over 10 år siden. Den gangen var det fokus på integrert arkitektur hvor ulike kontrolldisipliner kunne dele en felles kontrollplattform. Dette tankesettet har siden blitt kontinuerlig utviklet og Rockwell Automation leverer i dag "The Connected Enterprise" som er en realisering av Industri 4.0, Smart Manufacturing osv.  Å levere "The Connected Enterprise" handler ikke bare om å levere teknologi, det handler i like stor grad om å levere kompetanse og tjenester.  Et eksempel på dette er det langvarige samarbeidet mellom Rockwell Automation og Cisco som har resultert i en rekke guidelines og tjenester knyttet til IT-OT integrasjon.

Og for å være helt konkret: Gjennomgang og kartlegging av tilstanden på produksjonsutstyr, kontrollsystemer og nettverk er i dag standardiserte tjenester som kan kjøpes av Rockwell Automation, uavhengig av hvilke typer utstyr som er installert. Det er faktisk en liten investering som skal til for å komme ut av startblokken og starte på reisen.

Den lokale forankring
Som Rockwell Automation distributør og kompetanse hus er det er ikke tilfeldig at Triple-S har definert visjonen "Fremtidens teknologiske samfunn leveres av oss". Vi ser det som vår oppgave å sørge for at "The Connected Enterprise" blir realisert i det norske samfunnet, enten det gjelder i landbasert industri, olje og gass eller i offentlig sektor. Det er heller ikke tilfeldig at Triple-S har inngått partnerskap med Cisco Norge for å realisere IT/OT integrasjon i norske virksomheter.

Sist, men ikke minst er vi opptatt av det samspillet som må til for å realisere vår visjon. Samspillet innbefatter konsulenter, maskinbyggere, system integratorer og systemeiere. Alle partene i dette samspillet har et ansvar for at vi sammen kan levere "The Connected Enterprise".


Artikkelen ble publisert første gang i AMNYTT Magazine nr. 5-2016

W:
H: